"Dyktando Polonijne 2017"

Polonijny Konkursu Ortograficzny
"Dyktando Polonijne 2017"

Regulamin
1. Organizatorzy
Organizatorem Polonijnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Polonijne 2017” jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli. Współorganizatorami są: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, Brukselski Klub Polek – BeKaP.
2. Zasady uczestnictwa
a) W Dyktandzie Polonijnym 2017 mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 07 do 18 roku życia.
Uczestnicy będą podzieleni na następujące kategorie wiekowe:
Szkoła podstawowa:
• Klasy 2-3 (od 07 do 08 lat )
• Klasy 4-6 (od 09 do 11 lat )
• Gimnazjum (od 12 do 14 lat)
• Szkoła ponadgimnazjalna. (od 15 do 18 lat)
• dla Szkoły Europejskiej stosowny podział klas sekcji polskiej

b) Warunkiem uczestnictwa w Dyktandzie Polonijnym 2017 jest przesłanie zgłoszenia i otrzymanie drogą e-mailową potwierdzenia o zakwalifikowaniu do konkursu.

c) Zgłoszenia udziału w konkursie dokonuje się, poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: antwerpia@orpeg.pl

d) Realizator gwarantuje udział w Dyktandzie 2017 wszystkim osobom, które zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu.

e) Realizator prowadzi bazę danych. Po otrzymaniu zgłoszenia nadaje osobie wyrażającej chęć udziału w Dyktandzie 2017 numer identyfikacyjny i przesyła jej e-mailem informację zwrotną o treści: Zostałeś zarejestrowany pod nr......

f) Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 marca 2017 roku.

g) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół i placówek oświaty polskiej i polonijnej oraz indywidualnie zgłoszeni uczestnicy spełniający warunki określone w pkt 2a.

h) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez organizatorów (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

2. Jury
a) Nad organizacją i przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców oraz przedstawiciela organizacji polonijnych. Członkowie jury nie mogą być związani z placówkami zgłaszającymi kandydatów.

b) Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstów dyktand, prawidłowym przebiegiem konkursu, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda Polonijnego 2017.

c) Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z konkursu uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

d) Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

4. Przebieg konkursu
a) Konkurs odbędzie się dla uczestników wszystkich kategorii wiekowych w dniu
06 maja 2017 roku o godz.11.00 w siedzibie
WYDZIAŁU KONSULARNEGO AMBASADY RP W BRUKSELI.
Rue des Francs 28
1040 Bruksela (Etterbeek).

b) Uczestnicy Dyktanda Polonijnego 2017 powinni przybyć do siedziby konkursu na 30 min. przed rozpoczęcie konkursu.

c) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

e) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

f) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

g) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

h) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

i) Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.

j) Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 maja 2017 roku.
k) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

l) W tekście dyktanda użyte zostaną wyłącznie wyrazy odnotowane w „Wielkim słowniku ortograficznym PWN” pod redakcją Edwarda Polańskiego Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016 lub utworzone zgodnie z zapisanymi w tym wydaniu słownika zasadami.

5. Nagrody
a) Nagrody zostaną przyznane zwycięzcom wszystkich kategorii wiekowych Dyktanda Polonijnego 2017 i osobom wyróżnionym po zakończeniu rozgrywek finałowych w dniu 20 maja 2017 roku.

b) Zwycięzcy każdej kategorii wiekowej Konkursu Ortograficznego Dyktando Polonijne 2017 otrzymają nagrodę główną oraz tytuł POLONIJNEGO MISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

c) Uczestnik konkursu, który zajmą drugie miejsce, otrzymają nagrodę i tytuł PIERWSZEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ, a uczestnicy, którzy zajęli w swych kategoriach miejsce trzecie, nagrodę i tytuł DRUGIEGO POLONIJNEGO WICEMISTRZA ORTOGRAFII POLSKIEJ.

6. Postanowienia końcowe
a) Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.

d) Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą członkowie jury.

e) Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.

f) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Dyktanda Polonijnego 2017.
Bruksela 2017/02/27