Konkurs z okazji zakończenia roku Sienkiewicza

REGULAMIN KONKURSU

 

Podsumowanie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Belgii

 

Antwerpia 15.12.2016 rok

 

 

 

 

 

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii pod patronatem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli, ogłasza międzyszkolny konkurs wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

 

 

Cele konkursu

 

1.     Kultywowanie tradycji i kultury polskiej w środowisku uczniów polskich mieszkających na terenie Belgii.

 

2.     Rozbudzanie poczucia patriotyzmu poprzez kontakt z najwybitniejszymi dziełami literatury polskiej.

 

3.     Kształtowanie postawy patriotyzmu i poczucia tożsamości narodowej.

 

4.     Promowanie i propagowanie kultury i literatury polskiej w środowisku lokalnym (Belgia).

 

5.     Poszerzenie i upowszechnianie wiedzy na temat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

6.     Dostrzeganie uniwersalnych wartości moralnych ukazanych w powieściach pisarza.

 

7.     Zachęcenie uczniów do korzystania z różnych źródeł wiedzy w celu zdobycia niezbędnych wiadomości.

 

8.     Rozbudzanie umiejętności literackich.

 

9.     Zaktywizowanie uczniów do działań twórczych oraz rozwijania własnych zainteresowań i pasji.

 

Adresaci konkursu:

 

uczniowie Szkolnych Punktów Konsultacyjnych przy Placówkach i Przedstawicielstwach Dyplomatycznych, Szkół Europejskich oraz Szkół Polonijnych na terenie Belgii.

 

Zasięg konkursu:

 

konkurs obejmuje teren Belgii.

 

Tematyka i forma konkursu

 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zapoznają się z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza oraz wykonują prace konkursowe w formie plastycznej, technicznej, multimedialnej, literackiej oraz teatralnej (drama).

 

Kategorie wiekowe:

 

Szkoła podstawowa:

 

  • Klasy 1-3
  • Klasy 4-6
  • Gimnazjum i Szkoła ponadgimnazjalna.

 

 

 

Tematy konkursowe:

 

Szkoła podstawowa

 

KLASY 1-3

 

1.     Wykonaj komiks na podstawie wskazanych fragmentów powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”.

 

2.     Stwórz okładkę wybranej książki (np. “W pustyni i w puszczy”).

 

KLASY 4-6

 

1.        Wykonaj album tematyczny dotyczący życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

2.        Stwórz własną grę planszową dotyczącą treści wybranej powieści Henryka Sienkiewicza (np. „W pustyni i w  puszczy”, „Krzyżacy”, „Ogniem i mieczem”).

 

3.        Stwórz w grupach „żywe obrazy” – zarejestrowane na nośniku scenki teatralne (drama) obrazujące wybrane wydarzenie z powieści Henryka Sienkiewicza.

 

4.        „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”. Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

 

Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna:

 

1.     „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysiącznych dowodów, że ona żyje! Głoszono ją podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać!” – przeprowadź w dowolnej formie wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem na temat jego działalności patriotycznej.

 

2.     Napisz w formie opowiadania dalsze losy wybranego bohatera powieści Henryka Sienkiewicza.

 

3.     "Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje". Uzasadnij słuszność tego stwierdzenia, powołując się na postawę wybranych bohaterów z literatury H. Sienkiewicza.

4.     Odwołując się do różnych źródeł historycznych (filmy dokumentalne, „Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza) oraz „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza stwórz kronikę wydarzeń z okresu XIV i XV w.

5.     „Henryk Sienkiewicz – polski laureat Literackiej Nagrody Nobla”. Przeprowadź na ten temat prezentację w swojej belgijskiej szkole.

 

 

 

Wymagania konkursowe:

 

Prace literackie

 

Można wykonać je na komputerze lub napisać je ręcznie.

 

Prace pisemne nie powinny być dłuższe niż 4 strony formatu A 4 (nie dotyczy albumu i kroniki).

 

Można wykonać je w formie elektronicznej lub przesłać je w formie wydruku.

 

Oceniane będą poprawność merytoryczna prac, ujęcie tematu, kompozycja, styl, estetyka pracy, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Zabrania się kopiowania całości lub fragmentów prac innych autorów lub wcześniej publikowanych.

 

 

 

Prace plastyczne:

 

Prace indywidualne wykonane dowolną techniką na arkuszach formatu A 4.

 

Oceniane będą: ujęcie tematu, pomysłowość, estetyka pracy, a w przypadku komiksów także poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

 

Prezentacje multimedialne

 

Prezentacje, wywiady, pliki audiowizualne powinny być zarejestrowane na płycie CD/DVD lub nośniku USB.

 

Oceniane będą: zgodność z tematem, obraz i zwięzłość opisów, technika wykonania, ciekawy sposób przedstawienia tematu.

 

 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

Uczestnikami w/w konkursów mogą być uczniowie SPK oraz szkół polonijnych funkcjonujących na terenie Belgii.

 

Jeden uczeń może reprezentować szkołę w różnych tematach w danej kategorii wiekowej w konkursie.

 

Prace plastyczne należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, szkoła, klasa).

 

W kategorii prac literackich zabrania się kopiowania prac innych autorów. W takim przypadku uczestnik zostanie zdyskwalifikowany. Można posługiwać się cytatami pochodzącymi z twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

Prace multimedialne można przesłać na płycie, nośniku USB lub na adres e-mail: konkurs.roksienkiewicza@gmail.com

 

Terminy

 

Nadsyłanie prac konkursowych we wszystkich kategoriach i zgodnie z warunkami uczestnictwa – do dnia 28 stycznia 2017r. na adres:

 

Wydział konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej

 

Rue des Francs 28
1040 Bruksela

 

lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs.roksienkiewicza@gmail.com

 

z dopiskiem „Podsumowanie obchodów Roku Henryka Sienkiewicza w Belgii”.

 

 

 

 

 

Opracowały:

 

Anna Jaroszewicz – SPK Antwerpia

 

Aneta Waszkiewicz – SPK Antwerpia