Nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Brukseli z siedzibą w Antwerpii ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26).

Termin zatrudnienia: od 01 września 2016 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2013 r. poz. 1207 z późn. zm.):

§ 4a.

1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych
w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust. 1, § 3 lub
§ 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, określone w § 2 ust.1, § 3 lub § 4 ust.1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Zakres wymagań i obowiązków: 

Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy 

§1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 

§2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

- przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 

- przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

- przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, 

- dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, 

- przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, 

- przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 

- znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, 

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych, oraz społecznego inspektora BHP 

- dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy, 

- stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży, 

- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich, 

- niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie, 

- współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Art. 42, ust. 2 Karty Nauczyciela 

 stanowi, że w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel jest zobowiązany realizować: 

- w ramach pensum: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

 Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy 

- realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć, 

- realizacja szkolnego programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły, plan pracy dydaktyczno- wychowawczej, na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły, 

- wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do kierownika szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację), 

- wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, 

- rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

- bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów, 

- informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, kierownika i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów, 

- informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, 

- określenie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach i uroczystościach szkolnych, 

- służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką, 

- wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego, 

- opieka nad uczniami w czasie przerw śródlekcyjnych , 

- prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą kierownika szkoły, 

- inne prace zlecone przez kierownika, 

- zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zakres odpowiedzialności 

Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela oraz Statutem  Szkoły  nauczyciel jest odpowiedzialny przed kierownikiem szkoły i organem prowadzącym szkołę za: 

- poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał, 

- stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków, w jakich działał. 

Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie, za: 

- tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, 

- nieprzestrzeganie procedury postępowania, gdy doszło do wypadku uczniowskiego lub pożaru, 

- zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez kierownika placówki, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia, 

- rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w szkole i poza nią, 

- nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie przerw międzylekcyjnych; będzie ona traktowana jako naruszenie dyscypliny pracy. 

Wymagania dodatkowe:

a) praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji, 

b) wiedza  na temat uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski, 

c) doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, 

d) sprawne posługiwanie się technologiami komputerowymi – dziennik elektroniczny. 

e) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,  

f) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),  

d) umiejętność pracy z młodzieżą,  

e) wysoki poziom kultury osobistej.  

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny i CV

kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.)

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 25 sierpnia 2016 roku do godziny 24.00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Antwerpia, 11 sierpień 2015 r.