Nabór na stanowisko starszy wozny 2016-2017

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii    ogłasza nabór  na stanowisko - starszy woźny 
w wymiarze 1/2 etatu  
(zatrudnienie od 01 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.)

I Główne obowiązki: 

Zabezpieczenie uczniów przechodzących przez ulicę graniczącą z budynkiem szkolnym. 

Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów.  

Pomoc rodzicom w organizowaniu kontaktów z nauczycielami i kierownikiem. 

Obsługa garażu szkolnego. 

Kontrola stanu czystości pomieszczeń szkolnych przed rozpoczęciem lekcji. 

Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego. 

Obsługa garażu szkolnego.  

Sprzątanie pomieszczeń lekcyjnych oraz biblioteki po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Sprzątanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych. 

 Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa - kurki wodociągowe, światło, itp. 

Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez kierownika SPK.  

II. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:  

Wynagrodzenie / Umowa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych. 

 Waluta wynagrodzenia:  PLN 

 System wynagradzania: miesięczny 

 Rodzaj umowy: umowa na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 III. Warunki pracy na danym stanowisku 

- praca na parterze , I i II, III piętrze,  

 - praca z urządzeniami AGD,  

 - pomieszczenie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

  

Wymagania konieczne: 

minimum wykształcenie zawodowe, 

znajomość przepisów w zakresie BHP, bezpieczeństwa dzieci oraz znajomość instrukcji  ppoż.  

co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

uczciwość, 

umiejętność pracy w zespole, 

sumienność i dokładność, 

samodzielność i komunikatywność, 

wysoka kultura osobista, 

bardzo dobra organizacja pracy. 

Oferta powinna zawierać: 

CV i list motywacyjny, 

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, 

kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, 

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe, 

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.)” 

 Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 25 sierpnia  2016 r. na adres:  

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI 

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii 

Rue des Francs 28 

1040 Bruxelles 

 z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko prac. obsługi”. 

 Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, którzy spełnią zawarte w ogłoszeniu wymagania zostaną zaproszeni telefonicznie przez kierownika SPK, na rozmowę kwalifikacyjną. 

Wyniki naboru zostaną także ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl

 Data zamieszczenia 28 lipiec 2016 r.