Nabór starszy wozny

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii   

 ogłasza nabór  na stanowisko - starszy woźny w wymiarze 1/2 etatu   
(zatrudnienie od  01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.) 

I Główne obowiązki:  

Zabezpieczenie uczniów przechodzących przez ulicę graniczącą z budynkiem szkolnym.  

Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów.   

Pomoc rodzicom w organizowaniu kontaktów z nauczycielami i kierownikiem.  

Obsługa garażu szkolnego.  

Kontrola stanu czystości pomieszczeń szkolnych przed rozpoczęciem lekcji.  

Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego.  

Obsługa garażu szkolnego.   

Sprzątanie pomieszczeń lekcyjnych oraz biblioteki po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

Sprzątanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych.  

 Sprawdzanie stanu bezpieczeństwa - kurki wodociągowe, światło, itp.  

 Wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z potrzeb szkoły, zleconych przez kierownika SPK.   

II. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:   

Wynagrodzenie / Umowa – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.  

 Waluta wynagrodzenia:  PLN  

 System wynagradzania: miesięczny  

 Rodzaj umowy: umowa na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy.  

 III. Warunki pracy na danym stanowisku  

  

- praca na parterze , I i II, III piętrze,   

 - praca z urządzeniami AGD,   

 - pomieszczenie nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.   

   

Wymagania konieczne:  

minimum wykształcenie zawodowe,  

znajomość przepisów w zakresie BHP, bezpieczeństwa dzieci oraz znajomość instrukcji  ppoż.   

co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,  

uczciwość,  

umiejętność pracy w zespole,  

sumienność i dokładność,  

samodzielność i komunikatywność,  

wysoka kultura osobista,  

bardzo dobra organizacja pracy.  

Oferta powinna zawierać:  

CV i list motywacyjny,  

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,  

kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,  

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne i nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,  

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (tj.  Dz.U. 2016 poz. 922 z późn.zm.)”  

 Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 28 czerwca  2017 r. na adres:   

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI  

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii  

Rue des Francs 28  

1040 Bruxelles  

 z dopiskiem " Nabór na wolne stanowisko prac. obsługi”.  

 Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Kandydaci, którzy spełnią zawarte w ogłoszeniu wymagania zostaną zaproszeni telefonicznie przez kierownika SPK, na rozmowę kwalifikacyjną.  

Wyniki naboru zostaną także ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.antwerpia.orpeg.pl  

 Data zamieszczenia 06 czerwiec 2017 r.