Ogłoszenia

 

Kierownik Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka

przy Ambasadzie RP w Brukseli

z siedzibą w Antwerpii

ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26) tyg.

data rozpoczęcia pracy 15 październik 2019 r.

I. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z § 5. 1. ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji

wczesnoszkolne zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 g

II. Wymagania dodatkowe:

1. wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

2. doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

5. umiejętność stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

6. Znajomość języka niderlandzkiego, minimum na poziomie B1.

III. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

3. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

- oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

- oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji”.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 14 pażdziernika 2019 roku do godziny 24:00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Antwerpia 05.10.2019 r.

miejscowość, data

 

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zostałem(łam)poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

...................................................................................

Data i odręczny podpis kandydata

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII, WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Polska im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Polskiej wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

 

3. Administrator danych osobowych – Szkoła Polska wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Polska wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Polskiej wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

……………………………………….………………...

Data i odręczny podpis kandydata


 

Kierownik Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka

 przy Ambasadzie RP w Brukseli

z siedzibą w Antwerpii

 ogłasza nabór na stanowisko:

 Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (8/26) tyg.

data rozpoczęcia pracy 1 październik 2019 r.

I.    Wymagania niezbędne:

 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z § 5. 1. ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolne zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 g

 II.         Wymagania dodatkowe:

 1.   wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

 2.   doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

 3.   umiejętność pracy w zespole,

 4.   kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

 5.   umiejętność stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

 6.   Znajomość języka niderlandzkiego, minimum na poziomie B1.

III.       Wymagane dokumenty:

1.   list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

2.   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

3.   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

-    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

-    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

-    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie
do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji”.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 września 2019 roku do godziny 24:00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Antwerpia 18.09.2019 r.

miejscowość, data

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zostałem(łam)poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

                                                                                                                                                              ...................................................................................

Data i odręczny podpis kandydata

 

 

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE

W SZKOLE POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII,
WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Polska im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Polskiej wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

 

3. Administrator danych osobowych – Szkoła Polska wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Polska wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Polskiej wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

……………………………………….………………...

Data i odręczny podpis kandydata

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka

przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Nauczyciela przedmiotu Wiedza o Polsce.

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (11/26)

data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

 

I.    Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

 

Zgodnie z § 5. 4. ww. rozporządzeniaKwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą, gimnazjach za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 3 ust. 1 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

3) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

 

II.         Wymagania dodatkowe

1.   wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

2.   doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

3.   umiejętność pracy w zespole,

4.   kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

5.   umiejętność zastosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,

6.   znajomość języka niderlandzkiego na poziomie nie niższym niż B1,

 

III.       Wymagane dokumenty:

1.   list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

2.   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

3.   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

 

 

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

-     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

-     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie
do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przedmiotu Wiedza o Polsce. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji”.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania bada
ń lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 31 sierpnia 2019 roku do godziny 24:00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Antwerpia 24.08. 2019 r.

miejscowość, data

 

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich


 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

Zostałem(łam)poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

 

                                                                                                                                     ………………………...

     Data i odręczny podpis kandydata


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII,
WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (dalej Szkolny Punkt Konsultacyjny), adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

2.      Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

3.      Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.       W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)               organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)               inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8.      W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

9.      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

………………………...

     Data i odręczny podpis kandydata

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka

 przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

 ogłasza nabór na stanowisko:

 Nauczyciela języka polskiego.

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26)

data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

I.    Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

 2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

 3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z § 5. 2. ww. rozporządzeniaKwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

 

1) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

 

2) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin, lub

 

3) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.”

 

II.         Wymagania dodatkowe:

 

 1.   wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

 2.   doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

 3.   umiejętność pracy w zespole,

 4.   kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

 5.   umiejętność zastosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym,

 6.   znajomość języka niderlandzkiego na poziomie nie niższym niż B1,

 

 III.       Wymagane dokumenty:

 1.   list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

 2.   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

 3.   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

 -    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

-    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

-    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

-    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

 

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie
do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji”.

 

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania bada
ń lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 lipca 2019 roku do godziny 24:00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

 

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Antwerpia 20.06. 2019 r.

miejscowość, data

 

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich


 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

 

Zostałem(łam)poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

                                                                                                                                             ..............................                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                Data i odręczny podpis kandydata


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII,
WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (dalej Szkolny Punkt Konsultacyjny), adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

 

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

 

3.     Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a)              organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b)              inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą
.

 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.

 

8.     W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

………………………...

 

     Data i odręczny podpis kandydata

 


 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. St. Maczka

 przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

 ogłasza nabór na stanowisko:

 Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (12/26) tyg.

data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

I.    Wymagania niezbędne:

 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami

 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych

 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

 

Zgodnie z § 5. 1. ww. rozporządzenia „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach

 

I–III szkół podstawowych za granicą posiada osoba, która:

 

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół

 

podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

 

w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie

 

mniejszym niż 20 godzin, lub

 

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto

 

ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

 

zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 g

 

 II.         Wymagania dodatkowe:

 

 1.   wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

 2.   doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

 3.   umiejętność pracy w zespole,

 4.   kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

 5.   umiejętność stosowania narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

 6.   Znajomość języka niderlandzkiego, minimum na poziomie B1.

 

III.       Wymagane dokumenty:

 

1.   list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

 

2.   poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

 

3.   poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela,

 

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

 

-    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

 

-    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

-    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

-    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną
o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

 

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie
do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

 

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład OśrodkaRozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji”.

 

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania bada
ń lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 20 lipca 2019 roku do godziny 24:00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Antwerpia 20.06.2019 r.

miejscowość, data

 

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich


 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

 NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpia, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 

Zostałem(łam)poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie
to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  .........................

 

                                                                                                                                                                                                   Data i odręczny podpis kandydata


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM IM. GEN. ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII,
WCHODZĄCYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (dalej Szkolny Punkt Konsultacyjny), adres Jodenstraat 15, 2000 Antwerpen, wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

 

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.

 

3.     Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.

 

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

5.      W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

a)              organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 

b)              inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą
.

 

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7.     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu
do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,
a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające
z obowiązujących przepisów prawa.

 

8.     W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10.   W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

………………………...

 

     Data i odręczny podpis kandydata

 

 


 

ZAPISY UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ

 

Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

 

im. gen. St. Maczka

 

przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

 

Na rok szkolny 2019/2020

 

Szanowni Państwo, zapisy na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają się od dnia 01 marca 2019 r. i trwają do 30 maja 2019 r.

 

Zgłaszani uczniowie muszą mieć w roku 2019 ukończony siódmy rok życia. Dzieci sześcioletnie będą przyjmowane na podstawie pisemnego wniosku rodziców i w miarę posiadania wolnych miejsc. Dziecko należy zgłosić do szkoły poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. W ciągu dwóch tygodni po dokonaniu zgłoszenia elektronicznego otrzymacie Państwo na podany w kwestionariuszu adres mailowy, potwierdzenie rejestracji ucznia oraz informację o dacie zebrania z rodzicami.

 

Dodatkowe wyjaśnienia można uzyskać mailowo pisząc na adres spk.antwerpia@gmail.com oraz w sekretariacie szkoły.

 

Z poważaniem,

 

Monika Pruska ZAŚPIEWAJMY RAZEM HYMN POLSKI

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że społeczność naszej Szkoły im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii,
przystępuje do akcji ogłoszonej przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska - ZAŚPIEWAJMY RAZEM HYMN.
Akcja polega na tym, aby wszyscy uczniowie ich nauczyciele, rodziny oraz przyjaciele szkoły,
zaśpiewali wspólnie w dniu 10 listopada (sobota) o godz. 12.00 (czasu lokalnego) Hymn Polski.
My, nauczyciele wraz z uczniami uczynimy to na placu szkolnym w Antwerpii. 
Wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków, którzy nie mogą być z nami osobiście,
prosimy o solidarne odśpiewania Hymnu Polskiego o godz. 12.00 w sobotę w miejscach, w których będziecie się Państwo znajdować.
Jeżeli to możliwe, prosimy o udokumentowanie tego wydarzenia filmem, lub zdjęciami oraz przesłanie na adres antwerpia@orpeg.pl
Wspólną prezentację multimedialną wyślemy do  organizatorów akcji w Polsce oraz Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
ZAŚPIEWAJMY RAZEM HYMN 
PROSI RADA PEDAGOGICZNA, UCZNIOWIE , RODZICE
SPK - SZKOŁY POLSKIEJ IM. GEN. ST. MACZKA W ANTWERPII

Z wyrazami szacunku
 Monika Pruska

 

 

 


 

Msza św. z okazji 100 - lecia ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo,

Uroczysta Msza św. z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych w Królestwie Belgii

odbędzie się w niedzielę 11 listopada o godz. 17:30 w kościele Notre Dame de la Chapelle (Place de la Chapelle 1).

Mszy św. przewodniczyć będzie Prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o. Paweł Zając.

Otwarta zostanie również wystawa upamiętniająca stulecie niepodległości Polski.


 

ZAPROSZENIE NA OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - 10 LISTOPADA 2018R.


 

Zakończenie roku szkolnego 2017 – 2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że tegoroczna akademia zakończenia roku szkolnego wraz z rozdaniem świadectw

połączona będzie z uroczystymi obchodami 20-lecia istnienia naszej szkoły oraz „Dni Polskich w Antwerpii”.

Duża liczba zaproszonych gości powoduje, że uroczystość ta odbędzie się nie w naszej szkole,

lecz w budynku Uniwersytetu w Antwerpii – Aula Rector Dhanis.

Zapraszamy wszystkich Państwa: 23. czerwca 2018 r. (sobota) o godzinie 10.00.

Adres: Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpia.