Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel bibliotekarz

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciel bibliotekarz w SPK

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli
z siedzibą w Antwerpii ogłasza nabór
na stanowisko nauczyciel bibliotekarz
w wymiarze 8/36 etatu – liczba stanowisk 1
(zatrudnienie od 1 września 2017 r.)

I. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku nauczyciel – bibliotekarz

PRACA PEDAGOGICZNA
1. Udostępnianie zbiorów.
2. Rozmowy z czytelnikami o książkach.
1. Poradnictwo o wyborach czytelniczych.
2. Zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury i do jej planowania.
3. Prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.
4. Udostępnienie nauczycielom i wychowawcom potrzebnych im materiałów, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno - wychowawczych w bibliotece.
5. Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych.
6. Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i pogadanek na temat książek.
7. Organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
PRACA ORGANIZACYJNA
Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły.
1. Ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami w informatycznym systemie Mol.
2. Opracowanie biblioteczne zbiorów:
• opracowanie techniczne,
• konserwacja zbiorów,
• katalogowanie zgodne z obowiązującymi zasadami w bibliotekarstwie.
3. Selekcja zbiorów.
4. Organizacja warsztatu informatycznego:
• wydzielenie księgozbioru podręcznego,
• prowadzenie alfabetycznego i rzeczowego katalogu.
6. Opracowywanie rocznych planów działania biblioteki.
7. Udział w kontroli księgozbioru (skontrum).
8. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych (raz w roku) popularyzujących czytelnictwo.

II. Warunki zatrudnienia na danym stanowisku:
do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
a) posiada obywatelstwo polskie,
b) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza określone w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz.U.2013 poz. 1207),
c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
d) nie była karana za przestępstwo popełnione umyślne,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,
f) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

III. Wymagania dodatkowe:
a) udokumentowana znajomość obsługi bibliotecznego programu Mol
b) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,
c) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność),
d) umiejętność pracy z młodzieżą,
e) wysoki poziom kultury osobistej.
IV. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny oraz CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
b) kwestionariusz osobowy,
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty),
d) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,wykształcenie zawodowe i uprawnienia,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
g) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
i) mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
j) oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko,
k) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przyp. zatrudnienia)

V. Wymagane dokumenty należy przesłać w terminie do 22 czerwca 2017 r. na adres:

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI
Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles

z dopiskiem " Nabór na stanowisko naucz. bibliotekarz”.

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią zawarte w ogłoszeniu wymagania zostaną zaproszeni telefonicznie przez kierownika SPK, na rozmowę kwalifikacyjną.
Wyniki naboru zostaną także ogłoszone na stronie internetowej szkoły www.polskaszkola.pl

Data zamieszczenia 22 maj 2017 r.

Monika Pruska
Kierownik SPK w Antwerpii