Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

 1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia.
 2. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.
 3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w szczególności:
  1) zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;
  2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
  3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;
  4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.
 4. Do zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły należy w szczególności:
  1) realizacja programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;
  2) prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w wybranych dniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły;
  3) umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia: szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego
  4) umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce;
  5) kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
  6) wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
  7) kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród uczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi z Polską;
  8) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie;
  9) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
  10) organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
  a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
  b) imprez sportowych,
  c) wycieczek przedmiotowych,
  d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
  e) spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki z Rzeczypospolitej Polskiej i Królestwa Belgii
  11) rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości;
  12) współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
 5. Szkoła nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
 6. Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem są przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły w szczególności poprzez:
  1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
  2) zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczania pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach,
  3) podczas wyjazdów, a także wyjść poza teren Szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele. Rodzice i pracownicy niepedagogiczni uczestniczący w wyjściach i wyjazdach, mogą pełnić funkcję wspomagającą nauczycieli w ich
  działaniach opiekuńczych.
 7. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
 8. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 7, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
 9. Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz uwzględniając przepisy lokalne w tym zakresie.
 10. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się̨ poza terenem Szkoły odpowiadają̨ kierownik wycieczki i opiekunowie grup:
  1) na wycieczce przedmiotowej, krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły lub imprezie organizowanej w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 15 uczniów
  (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, lub w oddziałach dziecięcych Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
  2) na imprezie wyjazdowej, wycieczce udającej się poza teren Szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 10 uczniów (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, lub w oddziale dziecięcym Dyrektor Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
  3) na wycieczce udającej się poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów, na imprezie wyjazdowej poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów.
 11. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Dyrektor Szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 12. Dyrektor Szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
 13. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
 14. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
 15. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami budynku szkolnego, zasadami bezpieczeństwa na terenie Szkoły, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 16. W przypadku nieodebrania dziecka czekającego po zakończonych zajęciach na rodziców lub opiekunów prawnych w godzinach funkcjonowania Szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko lub inny, który zauważył sytuację, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka, obowiązkowo należy powiadomić odpowiednie organy.
 17. Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (zobligowani są powiadomić innego prawnego opiekuna lub odpowiednie organy).

Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły.

 1. Szkoła organizuje kształcenie w systemie stacjonarnym według uzupełniającego planu nauczania.
 2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich oraz planem nauczania uzupełniającego.
 3. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej, czteroletniego liceum.
 4. W Szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w miarę możliwości lokalowo-kadrowych umożliwiające rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów prowadzone wyłącznie przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: