Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

O szkole

Krótka historia szkoły.

W 1998 roku z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego, został powołany Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Antwerpii. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister Edukacji Narodowej zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół Szkół przy Konsulacie Generalnym w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (2000 r.), jednocześnie nadając mu imię Generała Stanisława Maczka. Zespół Szkół we wrześniu 2010 r. – zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny, zachowując tę samą liczbę klas, zadania statutowe, oraz strukturę (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).

Od 1 września 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego:

  • ośmioletniej szkoły podstawowej
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Z początkiem roku szkolnego 2023/2024 rozszerzono działalność dydaktyczną o oddziały dziecięce dla dzieci 4-6 letnich.

 

Opis szkoły.

Szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum Antwerpii. W skład Szkoły Polskiej wchodzi: szkoła podstawowa i liceum. Placówka realizuje plan nauczania, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nosi imię Gen. St. Maczka – dla upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona, na terenie belgijskiej Flandrii. Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej – szkoła została odznaczona Medalem „PRO MEMORIA” przyznanym przez Kierownika Urzędu d/s Kombatantów. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych, lokalnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii. Precedensem jest fakt, że nasza placówka została wpisana do Programu Współpracy pomiędzy Rządem RP a Rządem Flandrii na lata 2008-2011 oraz 20012-20015. Aktualnie w szeregach naszej szkoły znaleźli się także młodzi przyjaciele z  Ukrainy. Łącznie w zajęciach uczestniczy ok. 20 uczniów, którzy opuścili dotkniętą wojną ojczyznę.

Jesteśmy otwarci na wymianę projektów edukacyjnych i doświadczeń zawodowych ze szkołami na świecie i w Polsce.

 

Informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej.

Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki, a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Nasza szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum Antwerpii. Posiada dostęp do wszystkich pomieszczeń, zapewniających profesjonalną realizacje procesu dydaktycznego – na każdym poziomie edukacyjnym. Szkoła spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa uczniów.

Tryb i intensywność nauki –  Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.20. oraz w soboty od 08.00 do 17.00. Liczba lekcji dla każdej z klas 4-5. Realizując program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, j. polskiego i Wiedzy o Polsce. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące uczniowie muszą realizować w lokalnej szkole belgijskiej.

 

Jakie dokumenty wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Świadectwa są wydawane uczniom, natomiast dokumentacja szkolna: arkusz ocen, przesyłany jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Wołoskiej 5, 02-675 w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Szkoła realizuje program uzupełniający, uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. Uczniowie pozostający w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.

 

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywa się przez cały rok. Rodzice zgłaszają się do dyrektora szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Dla osób przebywających już na terenie Belgii nabór rozpoczyna się w 01 marca i kończy 30 maja. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. Szkoła jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców, w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do Statutu SPl (patrz: akty prawne).