Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

O nas

Krótka historia szkoły

W 1998 roku z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego, został powołany Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie RP w Antwerpii. W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, Minister Edukacji Narodowej zmienił zakres organizacyjny placówki na Zespół Szkół przy Konsulacie Generalnym w Brukseli z siedzibą w Antwerpii (2000 r.), jednocześnie nadając mu imię Generała Stanisława Maczka. Zespół Szkół we wrześniu 2010 r. – zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny, zachowując tę samą liczbę klas, zadania statutowe, oraz strukturę (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).

Opis szkoły

Szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej  w centrum Antwerpii. W skład Szkoły Polskiej wchodzi: szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum. Placówka realizuje plan nauczania, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Nosi imię Gen. St. Maczka – dla upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej pod dowództwem naszego Patrona, na terenie belgijskiej Flandrii. Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej – szkoła została odznaczona Medalem „PRO MEMORIA” przyznamy przez Kierownika Urzędu d/s Kombatantów. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych, lokalnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii. Precedensem jest fakt, że nasza placówka została wpisana do Programu Współpracy pomiędzy Rządem RP a Rządem Flandrii na lata 2008-2011 oraz 20012-20015. Jesteśmy otwarci na wymianę projektów edukacyjnych i doświadczeń zawodowych ze szkołami na świecie i w Polsce.

Informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki, a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Nasza szkoła mieści się w budynku renomowanej Średniej Szkoły Artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum Antwerpii. Posiada dostęp do wszystkich pomieszczeń, zapewniających profesjonalną realizacje procesu dydaktycznego – na każdym poziomie edukacyjnym. Szkoła spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa uczniów.

Tryb i intensywność nauki –  Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.20. oraz w soboty od 08.00 do 17.00. Liczba lekcji dla każdej z klas 4-5. Realizując program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z j. polskiego i Wiedzy o Polsce. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące uczniowie muszą realizować w lokalnej szkole belgijskiej.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej program uzupełniający. Jednocześnie wydajemy na potrzeby szkół lokalnych w Polsce – zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły z programem uzupełniającym. Świadectwa są wydawane uczniom, natomiast dokumentacja szkolna: arkusz ocen, przesyłany jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, na ul. Rolnej 157 D w Warszawie. Jest to placówka nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Szkoła realizuje program uzupełniający, uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. Uczniowie pozostający w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywa się przez cały rok. Rodzice zgłaszają się do kierownika szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Dla osób przebywających już na terenie Belgii nabór rozpoczyna się w 01 marca i kończy 30 maja. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie rekrutacji. Szkoła jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców, w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do Statutu SPK (patrz: akty prywatne).