Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

O nas

Krótka historia szkoły.

         Szkoła Polska w Antwerpii powstała w odpowiedzi na uzasadnione potrzeby i z inicjatywy środowiska Polonii w Prowincji Antwerpia oraz ówczesnego Konsula RP Pana Józefa Dąbskiego. W pierwszym okresie swojej działalności placówka była filią Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie RP w Brukseli. Akt założycielski Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Antwerpii wydany został na mocy Decyzji Nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08 września 1997 r.
W związku z bardzo szybkim wzrostem liczby uczniów i wysoką oceną działalności szkoły, na mocy Decyzji Nr 10 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2000 r. Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii zostaje przekształcony w samodzielny Zespół Szkół przy Konsulacie Generalnym RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, jednocześnie przyjmując imię Generała Stanisława Maczka. Zespół Szkół we wrześniu 2010 r. – zostaje podobnie jak wszystkie tego typu placówki na świecie, przekształcony w Szkolny Punkt Konsultacyjny, zachowując tę samą liczbę klas, zadania statutowe, oraz strukturę organizacyjną (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).
Od dnia 1 września 2019 roku nastąpiła zmiana nazwy szkoły na: Szkoła Polska im. gen. Stanisława
Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego:

  • oddziałów dziecięcych dla dzieci od 04 do 06 roku życia;
  • ośmioletniej szkoły podstawowej;
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

Opis szkoły.

          Szkoła mieści się w budynku renomowanej średniej szkoły artystycznej Sint-Lucas KSO zlokalizowanej w centrum Antwerpii. W skład Szkoły wchodzą: oddziały dziecięce, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Placówka realizuje plan nauczania, określony Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w Sprawie Organizacji Kształcenia Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą. Patronem Szkoły jest generał Stanisław Maczek – dla promowania i upamiętnienia bohaterskich czynów I Dywizji Pancernej, na terenie belgijskiej Flandrii.
Za szczególne zasługi dla utrwalania pamięci narodowej – szkoła została odznaczona Medalem „PRO
MEMORIA” przyznamy przez Kierownika Urzędu d/s Kombatantów. Poza działalnością statutową na terenie szkoły organizowane są zajęcia i imprezy o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Nasi uczniowie biorą udział w licznych szkolnych, wielostronnych i międzynarodowych konkursach, uzyskując bardzo wysokie lokaty. Szkoła ma bardzo rozwiniętą, dobrą współpracę z lokalnymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, a także placówkami i przedstawicielstwami dyplomatycznymi RP na terenie Belgii. Precedensem jest fakt, że nasza placówka została wpisana do Programu Współpracy pomiędzy Rządem RP a Rządem Flandrii na lata 2008-2011 oraz 2012-2015.
Aktualnie w szeregach naszej szkoły znaleźli się także młodzi przyjaciele z Ukrainy, którzy opuścili dotkniętą wojną ojczyznę. Jesteśmy otwarci na wymianę projektów edukacyjnych i doświadczeń zawodowych ze szkołami na świecie i w Polsce.

Informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej.

            Antwerpia jest pięknym miastem, słynącym z zabytków architektury, dzieł sztuki flamandzkiej i drugiego pod względem wielkości portu na świecie. Językiem lokalnym jest język niderlandzki, a językami urzędowymi są: niderlandzki, francuski i niemiecki. Nasza szkoła mieści się w budynku średniej szkoły artystycznej Sint-Lucas KSO, zlokalizowanej w centrum Antwerpii. Posiada dostęp do wszystkich pomieszczeń, zapewniających profesjonalną realizacje procesu dydaktycznego – na każdym poziomie edukacyjnym. Szkoła spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa uczniów.

Tryb i intensywność nauki.

            Zajęcia odbywają się w środy od godz. 13.00. do 19.00 oraz w soboty od 08.00 do 17.00. Liczba lekcji dla każdej z klas wynosi 4-5 godzin. Realizując program uzupełniający, szkoła prowadzi zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i Wiedzy o Polsce. Pozostałe przedmioty ogólnokształcące uczniowie realizują w lokalnej szkole belgijskiej.
Od 01 września 2023 r. zakres organizacyjny Szkoły poszerzył się o oddziały dziecięce dla dzieci w wieku
od 04 do 06 roku życia, które podczas zajęć edukacyjnych doskonalą umiejętności komunikacyjne,  rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

           Szkoła wydaje urzędowe polskie świadectwa ukończenia poszczególnej klasy lub szkoły, realizującej
program uzupełniający. Jednocześnie wydajemy na potrzeby szkół lokalnych w Polsce – stosowne dokumenty o uczęszczaniu do szkoły z programem uzupełniającym. Świadectwa wydawane są uczniom, natomiast dokumentacja szkolna przesyłana jest do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa). Jest to placówka miedzy innymi, nadzorująca wszystkie szkoły systemu edukacji polskiej za granicą. Szkoła realizuje program uzupełniający, uczniowie zwolnieni są ze zdawania egzaminów, natomiast około 40% naszych uczniów po powrocie do Kraju przystępuje do egzaminów i w większości uzyskuje pozytywne wyniki. Uczniowie pozostający w Belgii podlegają belgijskiemu systemowi egzaminacyjnemu.

Jak można zapisać dziecko do szkoły? Ile wynoszą opłaty? W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

          Zgłoszenie i zapis dziecka, które przybyło z Polski odbywa się przez cały rok. Rodzice zgłaszają się do Dyrektora Szkoły z dokumentami osobowymi i szkolnymi dziecka oraz własnymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość. Dla osób przebywających już na terenie Belgii nabór rozpoczyna się w 01
marca i kończy 30 maja każdego roku. Procedura określona jest w Regulaminie Rekrutacji. Pierwszym etapem jest elektroniczne zgłoszenie ucznia – kandydata, poprzez kwestionariusz zamieszczony na stronie internetowej Szkoły. Nauka w szkole oraz w oddziałach dziecięcych jest bezpłatna jest bezpłatna. W szkole działa Rada Rodziców, w oparciu o Regulamin stanowiący załącznik do Statutu SPL
(patrz: akty prywatne).
Od roku szkolnego 2023/2024 nasza szkoła uczestniczy w programie rządowym Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.