Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Deklaracja dostępności

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.antwerpia.orpeg.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.antwerpia.orpeg.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 19.11.2022

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.11.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyr. Monika Pruska, adres poczty elektronicznej antwerpia@orpeg.pl Można się także kontaktować dzwoniąc na numer telefonu 0032 32269212. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

  1. Dane adresowe sekretariatu Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii:

tel. sekretariat: 0032 489377714.

Sint Jozefstraat 35
2018 Antwerpen

e-mail: antwerpia@orpeg.pl

Wejście z przodu budynku przez bramę, która w czasie zajęć szkolnych jest dozorowana oraz otwarta dla uczniów Szkoły Polskiej.

W budynku dostępna jest winda, jedynie na zewnątrz budynku, aby umożliwić uczniom dostanie się do  środka. Brak windy na pierwsze piętro, gdzie mieści się sekretariat szkoły.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

  1. Dane adresowe Sint-Lucas KSO, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii:

tel. sekretariat: 0032 489377714.

Sint Jozefstraat 35
2018 Antwerpen

e-mail: antwerpia@orpeg.pl

Wejście na teren szkoły zamykaną bramą główną. Podwórze szkoły z płyt, umożliwia osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp do terenu szkoły. W budynku winda zewnętrza umożliwiająca wjazd wózkom wjazd na parter szkoły, bez możliwości dostania się do sal lekcyjnych, gdzie prowadzone są zajęcia Szkoły Polskiej.

W niedalekiej odległości przed terenem szkoły są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynków na terenie Sint-Lucas KSO  i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.