Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Ogłoszenia

KALENDARZ

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

Przypominamy, że na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz obecności innych osób niż pracownicy. Uczniowie przyprowadzani i odbierani są przez opiekunów przy bramie wejściowej szkoły. Jest to wymóg prawny wynikający z konieczności zapewniania uczniom bezpieczeństwa.
Bieżąca informacja dotycząca działalności szkoły, znajduję się w dzienniku elektronicznym Mantica.net, do którego rodzice uczniów już uczęszczających do szkoły, maja dostęp. Rodzice nowych uczniów otrzymają dane do logowania w pierwszym tygodniu nauki szkolnej. Najważniejszym  informatorem, jest strona internetowa szkoły www.antwerpia.orpeg.pl

 

Kontakt telefoniczny

sekretariat: +32 48 93 77 714 Pani Agnieszka Krzciuk

e-mail szkolapolska.antwerpia@outlook.com

 

Dyrektor szkoły – Pani mgr Monika Pruska +32 3 226 92 12, tel. GSM +32 475965158

e-mail: antwerpia@orpeg.pl

lub poczta dziennika elektronicznego szkoły Mantica.net.

 

Wicedyrektor szkoły – mgr Łukasz Szymiczek

Poczta e-mail: lukasz.szymiczek@orpeg.pl

lub poczta dziennika elektronicznego szkoły Mantica.net,


OPŁATY
obowiązkowe ubezpieczenie ucznia poprzez wpłatę na rachunek bankowy wskazany w druku przelewu, najpóźniej do 15 września 2023 r. Druki w celu dokonania przelewów przekażemy Państwu w pierwszym tygodniu nauki. Uczniowie, którzy nie posiadają ubezpieczenia nie będą mogli przebywać na terenie szkoły.
Dodatkową opłatą jest 30 euro rocznie na konto Rady Rodziców, z którego finansowane są projekty pozalekcyjne, imprezy i atrakcje dla uczniów, pomoce i lektury szkolne, nagrody dla uczniów itp.

Szczegółowe informacje o działalności Rady, zostaną zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w zakładce Rada Rodziców po 15 września 2023 r.. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy serdecznie do zaangażowania się w pracę rad klasowych.

Życzymy naszym Uczniom i Państwu wspaniałego, pełnego sukcesów roku szkolnego 2023/2024

Z wyrazami szacunku

Monika Pruska – dyrektor Szkoły