Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Ogłoszenia

Kierownik Szkoły Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

ogłasza nabór na stanowisko:

 

pracownik obsługi

 

Wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

 

data rozpoczęcia pracy 01.09.2021 r.

Opis stanowiska

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań na zajmowanym stanowisku,
  3. Oświadczenie o niekaralności,
  4. Wykształcenie średnie lub zawodowe,
  5. Kwalifikacje zgodne z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za prace i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1559 późn. zm.),
  6. Znajomość przepisów dot. zakresu wykonywanych zadań.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
  1. Komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres,
  2. Doświadczenie w zadaniach opiekuńczych nad dziećmi.
  3. Zamieszkanie w Antwerpii lub w okolicach

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Zabezpieczenie uczniów wchodzących na teren szkoły i wychodzących z terenu szkoły.
  2. Ochrona i opieka nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu do czasu odebrania przez opiekunów
  3. Pomoc rodzicom w organizowaniu kontaktów z nauczycielami i kierownikiem szkoły.
  4. Dbałość o porządek i przestrzeganie obowiązujących zasad przez opiekunów przyprowadzających i odbierających dzieci (przed wejściem do szkoły).
  5. Przygotowanie klas do rozpoczęcia zajęć
  6. Sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych wszystkich pomieszczeń użytkowanych przez uczniów Szkoły Polskiej (w tym sanitarnych).
  7. Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu i mienia
  8. Informowanie w trybie pilnym kierownika szkoły o wszystkich nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem uczniów i stanem lokali i urządzeń szkolnych.
  9. Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez kierownika Szkoły

 

 1. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na czas określony. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnianych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. 2020 poz. 1559 późn. zm.)

 1. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny,
  2. Życiorys CV (preferowany w formacie Europass)
  3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,
  4. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  5. Oświadczenie o stanie zdrowia,
  6. Oświadczenie o niekaralności.

 

 1. Podpisane oświadczenia kandydata:
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 1  lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpia, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.”

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badań lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 15-06-2021 roku do godziny 12.00 na adres: antwerpia@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać:

 

„Konkurs na stanowisko pracownik obsługi”.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Antwerpia, 06.05.2021 r.

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpia, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika obsługi.

Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

 

 

 

 

………………………………………………………………………

Data i odręczny podpis kandydata

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Szkole Polskiej im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii

wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Polskagen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii, adres Sint-Jozefstraat 35, 2018 Antwerpia, wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkoły Polskiej wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Szkoła Polska wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Polska wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie – wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Polskiej wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

 

 

 

…………………………………………………………

Data i odręczny podpis kandydata