Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII Szkoła Polska im. gen. Stanisława Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w ANTWERPII

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Polskiej Szkoły pragnie podziękować wszystkim rodzicom którzy zaangażowali się w organizację Świątecznej Wigilii,  która miała miejsce 9 grudnia 2023 roku.

Dziękujemy rodzicom którzy pomagali przy wystroju placu jak i jego posprzątaniu po uroczystości, mamom które pomagały nauczycielom w warsztatowych klasowych oraz tym które malował z zamiłowaniem buzie dzieci w świąteczne motywy.
Szczególne podziękowania dla tatusiów którzy byli do pomocy rano jak i po południu.
Dziękujemy:

 • Kamili mamie Dominika (O. Dz.)
 • Klaudii (1A)
 • Rodzicom z klasy 1B Agnieszce W. , Karolowi K. oraz Honoracie. Ewie z klasy 1C i 3 D.
 • Mamom z klasy 2B
 • Edycie Walczak- Kołodziej i Renacie Kuziemskiej.
 • Annie mamie Naomi (2 D)
 • Małżeństwu Ewie i Robertowi, którzy przywieźli prywatne dmuchawy do liści oraz pomagali w wystroju placu , Sylwii G z klasy 3B.
 • Wioli J. mamie Amelii z klasy 3C.
 • Katarzynie mamie Oliwiera z klasy 3D
 • Edycie z klasy 4D.
 • Mamom z klasy 5A Aleksandrze Rak oraz Żanecie Pyzio-Tarwackiej
 • Rodzicom z klasy 5C Bożenie, Monice mamie Oliviera , Agnieszce mamie Leny, Przemkowi tacie Luizy .
 • Annie Kruczek z klasy 7A.
 • Rodzicom z klasy 7B Monice Kozak oraz Marcinowi Toporowskiemu.

Wszystkim rodzicom dziękujemy całym sercem za poświęcony czas pragniemy również przypomnieć że tego typu imprezy szkolne są organizowane z funduszy Rady Rodziców bardzo dziękujemy za wpłaty.

Z wyrazami szacunku Prezydium Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR.4 DO STATUTU SPK W ANTWERPII REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY POLSKIEJ  IM GEN ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII.

 

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży.

Rozdział I

Postanowienia wstępne.

 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców oraz wewnętrzną strukturę, tryb pracy, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy, a także cele i zadania Rady Rodziców działającej w SZKOLE POLSKIEJ IM GEN ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  1. szkole – należy przez to rozumieć: SZKOŁĘ POLSKĄ IM GEN ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 2. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców SZKOŁY POLSKIEJ IM GEN ST. MACZKA PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI Z SIEDZIBĄ W ANTWERPII 3. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i opiekunów uczniów pobierających naukę w szkole, 4. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną szkoły, 5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, 6. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004/256/2572, z późn. zm.)

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców.

Rada Rodziców jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców uczniów mającym na celu:

 1. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 2. przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły,
 3. współdziałanie z kierownikiem SzP, i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców,
 4. upowszechnianie wśród rodziców – przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi – wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

Do zadań Rody Rodziców, wynikających z celów określonych w par. 2.1 , należy w szczególności:

 1. współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, poprzez:

a) wnioskowanie do dyrektora szkoły o utworzenie w szkole rady szkoły, o której mowa w art. 50 ustawy,

b) wnioskowanie do organu prowadzącego szkołę, wspólnie z Radą Pedagogiczną i samorządem uczniowskim, o nadanie imienia szkole,

c) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

d) dokonywanie analizy wychowawczych i oświatowych potrzeb środowiska szkolnego,

e) pomoc dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły,

f) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

g) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na dofinansowanie działalności szkoły, 

h) zatwierdzanie planu finansowego Rady Rodziców,

i) organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

 

2. współpraca z dyrektorem SzP i nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b) współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia pełnej realizacji planu pracy dydaktyczno – wychowawczej przez wszystkich uczniów,

c) współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

d) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e) wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne;

3. współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, poprzez:

a) składanie uwag w porozumieniu z Radą Pedagogiczną do programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) opiniowanie zgody wydawanej przez dyrektora szkoły na działalność na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

c) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

d) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

e) udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,

f) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

g) zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych,

h) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

4. współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku.

 

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców uczniów danego oddziału, zwane dalej „zebraniem rodziców”, które zwołuje wychowawca klasy lub przewodniczący rady oddziałowej,

2. Zebranie rodziców, w głosowaniu tajnym, wybiera spośród wybranych rodziców uczniów danego oddziału radę oddziałową, a następnie spośród wybranych członków rady oddziałowej przewodniczącego i jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.

3. W skład rady oddziałowej wchodzi od 3 do 5 osób.

4. Kandydatów do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2 , może zgłosić każdy z rodziców uczniów danego oddziału uczestniczący w zebraniu rodziców. Zgłoszeni kandydaci muszą potwierdzić ustnie lub pisemnie swoją zgodę na kandydowanie.

5. Jedna osoba może łączyć stanowisko przewodniczącego rady oddziałowej i przedstawiciela rady oddziałowej w Radzie Rodziców.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Komisję skrutacyjną wybiera się w wyborach jawnych spośród uczestników zebrania. Do komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci do rady oddziałowej i rady rodziców. Obwieszczenie wyników wyborów do Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do obowiązków Dyrektora SzP.

7. Do rady oddziałowej, w tym na stanowiska, o których mowa w ust. 2, zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów w wyborach, w których wzięła udział co najmniej połowa rodziców wszystkich uczniów danego oddziału, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W sytuacji, gdy:

1)  liczba kandydatów do rady oddziałowej jest równa liczbie osób, które muszą zostać wybrane lub na stanowiska, o których mowa w ust. 2 zgłoszonych zostało tylko po jednym kandydacie wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów,

2) kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru pełnego składu rady oddziałowej, zarządza się ponowne wybory, w których nie biorą udziału kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów umożliwiającą dokonanie wyboru oraz kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów.

W wyborach do rady oddziałowej każdy rodzic oddaje głos na tylu kandydatów, ilu ma liczyć rada oddziałowa.

1. Zebraniu rodziców przewodniczy osoba wybrana przez zebranych.

2. O zebraniach rodziców uczniów danego oddziału, rodzice powiadamiani są co najmniej tydzień przed planowanym terminem zebrania za pośrednictwem uczniów, przez wywieszenie na terenie szkoły odpowiedniego ogłoszenia oraz, jeżeli jest taka możliwość, za pośrednictwem strony internetowej szkoły i poczty elektronicznej.

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych.
 2. Działalnością Rady Rodziców kieruje Przewodniczący Rady Rodziców lub zastępca przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 3. Osoby wymieniowe w ust. 2 wybierane są do pełnienia swych funkcji przez Radę Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu, według zasad określonych w ust. 4.
 4. Zasady wyboru: 1. na dane stanowiska, o których mowa w ust. 2 wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów, 2. jeżeli kandydaci uzyskali równą liczbę głosów i nie jest możliwe dokonanie wyboru, zarządza się ponowne wybory, w których nie bierze udziału kandydat, który uzyskał najmniejszą liczbę głosów na dane stanowisko.
 • Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną liczącą od 3 do 5 członków.
 • Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców. Wyboru dokonuje się według zasad określonych w par. 5 ust. 4. & 7
 • Rada Rodziców może tworzyć stałe komisje problemowe: pracy wychowawczej, sportu i turystyki, kultury, socjalno-bytową, oraz finansów. W uzasadnionych przypadkach mogą tworzone inne stałe komisje.
 • W pracach komisji problemowych mogą uczestniczyć wszyscy rodzice uczniów danej szkoły, nauczyciele szkoły, uczniowie oraz inne osoby w charakterze ekspertów.
 • Członkowie Rady Rodziców oraz jej organów pełnią swoje funkcje społecznie.

Rozdział IV Tryb pracy i zadania poszczególnych ogniw & 9 Zadaniem rady oddziałowej jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danego oddziału, a w szczególności: 1. dostosowanie zadań określonych w par. 3 do konkretnych potrzeb oddziału wyrażanych przez rodziców, uczniów i nauczycieli, 2. współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy, 3. współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym, 4. zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku, & 10 Zadaniem przewodniczącego Rady Rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności: 1. dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w par. 3 , 2. dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków Rady Rodziców, 3. współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców i włączanie ich do realizacji planu pracy, 4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców, 5. określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych, 6. kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą, 7. przekazywanie opinii i postulatów wobec kierownika SPK i Rady Pedagogicznej, reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz. & 11 Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 1. kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców. 2. kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej oraz celowości, oszczędności i racjonalności realizowanych wydatków. & 12 Na zaproszenie przewodniczącego Rady Rodziców Kierownik SPK może brać udział w obradach Rady Rodziców lub posiedzeniach prezydium z głosem doradczym. & 13 Posiedzenia Rady Rodziców są zwoływane nie rzadziej niż dwa razy do roku. Posiedzenie może zostać zwołane także w każdym czasie na wniosek: 1. przewodniczącego Rady Rodziców 2. trzech członków Rady Rodziców 3. rady oddziałowej 4. kierownik SPK 5. Rady Pedagogicznej 6. 10% ogółu rodziców uczniów szkoły. & 14 Kadencja Rady Rodziców oraz wszystkich jej organów trwa dwa lata szkolne . Rozdział V Podejmowanie uchwał i protokołowanie posiedzeń & 15 1. Rada Rodziców i jej organy wyrażają swoje stanowisko w formie uchwał. 2. Uchwały Rady Rodziców, rad oddziałowych oraz pozostałych organów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu, w pierwszym terminie lub niezależnie od liczby obecnych w drugim terminie, przypadającym 30 min. później. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”. 3. Posiedzenia Rady Rodziców i innych organów są protokołowane, z zastrzeżeniem ust. 4. 4. Zebrania rodziców i rad oddziałowych mogą być protokołowane, z wyjątkiem zebrań wyborczych, które muszą być protokołowane. Rozdział VI Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców & 16 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: 1. ze składek rodziców 2. z wpłat instytucji państwowych, organizacji społecznych i innych podmiotów, 3. z imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla uczniów, rodziców oraz środowiska szkoły, 4. innych źródeł, z których pozyskanie dodatkowych funduszy nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz nie posiada znamion działalności gospodarczej. 2. Wysokość dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Rada Rodziców, po zasięgnięciu opinii rad oddziałowych, w formie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej polowy regulaminowego składu Rady Rodziców. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi uchwała, za którą oddano więcej głosów od sumy pozostałych oddanych głosów, tzn. przeciwnych i wstrzymujących. 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w uchwale, o której mowa w ust. 2. & 17 Fundusze Rady Rodziców modą być wydatkowane na działalność określoną w par. 3. & 18 1. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje Rada Rodziców. Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny, tj. na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. 2. Planowane na dany rok szkolny dochody i wydatki muszą być zbilansowane. Wprowadzone do planu finansowego poszczególne pozycje dochodów i wydatków powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych, stanowiących integralną część planu finansowego. 3. Dochody i wydatki planuje się w kwotach brutto – według poszczególnych źródeł pochodzenia oraz według przeznaczenia środków. 4. Plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Rodziców. & 19 1. Środki pieniężne Rady Rodziców są gromadzone i przechowywane na rachunkach bankowych. Równocześnie z otwarciem rachunku bankowego należy złożyć na specjalnym druku potwierdzone przez dyrektora szkoły wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania w imieniu prezydium dowodów wypłat z rachunku. Przy podejmowaniu gotówki z rachunku obowiązują dwa podpisy: jeden przewodniczącego Rady Rodziców lub jego zastępcy i drugi księgowego. & 20 1. Za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe, a w szczególności faktury (rachunki), decyzje wewnętrzne w sprawie wypłat zasiłków, zaliczek itp. oraz inne dowody przewidziane odrębnymi przepisami. 2. W razie niemożności otrzymania oryginalnych faktur (rachunków) na udokumentowanie drobnych wydatków może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która dokonała wydatku. Dokonane wydatki muszą być szczegółowo wymienione w oświadczeniu oraz wskazana musi zostać przyczyna uniemożliwiająca otrzymanie oryginału faktury (rachunku). 3. Na dowodach stanowiących podstawę wypłaty za wykonane roboty i usługi oraz za dostarczone towary zamieszcza się potwierdzenie wykonania i przyjęcia określonych robót i usług lub przyjęcia wymienionych w dowodzie towarów, podpisane przez właściwe osoby spośród pracowników szkoły lub członków Rady Rodziców. & 21 1. Dowody stanowiące podstawę wypłaty podlegają sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez przewodniczącego Rady Rodziców i księgowego, którzy wykonanie tych czynności potwierdzają przez zamieszczenie i podpisanie na dowodzie klauzuli następującej treści: „ Sprawdzono i zatwierdzono do wypłaty ze środków Rady Rodziców kwotę zł………………………. słownie zł ……………………… Data ………………….. Podpis Przewodniczącego Rady Rodziców i księgowego …………………. ” 2. Osoba dokonująca wypłaty zobowiązana jest na każdym dowodzie zamieścić w sposób trwały – za pomocą stempla lub odręcznie – i podpisać następującą klauzulę: 3. „Zapłacono gotówką / przelewem dnia …………”. & 22 1. Zakupione ze środków we własnym zakresie przedmioty i materiały przekazuje się szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje szkoła, drugi pozostaje w aktach przy właściwym dowodzie wypłaty. Dowód przekazania zawiera informacje o ilości i rodzaju przekazywanych przedmiotów lub materiałów, ich cenie jednostkowej oraz wartości ogólnej. Kierownik SPK w imieniu strony przejmującej zobowiązany jest na obu egzemplarzach dowodu przekazania zamieścić adnotację o przyjęciu i wpisaniu otrzymanych przedmiotów lub materiałów w odpowiednich urządzeniach ewidencji księgowej. & 23 Rada Rodziców zobowiązana jest prowadzić ewidencję przychodów i wydatków zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców w sprawie ustalenia dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości. & 24 1. Rady Rodziców nie prowadzą gospodarki magazynowej. Zakupione ze środków materiały i przedmioty przekazuje się bezpośrednio po zakupie szkole. & 25 1. Księgowy składa sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniu Rady Rodziców we wrześniu. W początkach września następnego roku szkolnego przewodniczący Rady Rodziców składa Radzie Rodziców pełne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok szkolny. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego podlega zbadaniu przez komisję rewizyjną, która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności odpowiedni protokół. O wynikach dokonanej kontroli i o nasuwających się wnioskach komisja rewizyjna informuje każdorazowo Radę Rodziców, dyrektora szkoły a w przypadkach stwierdzenia nadużyć także odpowiednie władze powołane do ścigania nadużyć lub przestępstw. Rozdział VII Postanowienia końcowe & 27 1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem dyrektor szkoły może zawiesić ich wykonanie. 2. Członkowie Rady Rodziców, rad oddziałowych oraz innych organów Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą zostać odwołani przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga podjęcia bezwzględną większością głosów uchwały w tej sprawie przez organ dokonujący wyboru, w głosowaniu tajnym, w którym bierze udział co najmniej połowa regulaminowego składu danego organu. 3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych. 4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 styczeń 2015 r.